Modificació del PEC (CC) per a la titulació amb dues matèries no superades a 4t d'ESO PDF Imprimeix Correu electrònic

Modificació del projecte Educatiu de l'IES Binissalem. Concreció curricular. Criteris de titulació d'ESO. Revisió de novembre-desembre de 2018 (Consell Escolar 19/12/2018).

Atesa la recent normativai,ii proposta de modificació de l'acordiii dels criteris de concreció curricular del centre quant a la titulació de 4t d'ESO en el marc de la normativa vigentiv per tal que formi part del Projecte Educatiu del Centrev:

En el cas de que un alumne de 4t d'ESO tingui una o dues matèries no superades que no siguin simultàniament matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura, l'equip docent a la sessió d'avaluació podrà prendre la decisió de titulació de l'alumne quan concorren simultàniament les següents circumstàncies:

A la convocatòria ordinària:

  1. L'alumne ha tengut una participació activa i positiva i ha realitzat les activitats propostes i les proves objectives de la matèria o de cada una de les dues matèries que hagin permès recollir els indicadors d'assoliment dels objectius didàctics previstos a la programació.

  2. La qualificació final ordinària de la matèria o de cada una de les matèries és igual o superior a 3. En el context de l’avaluació contínua, per a la qualificació final ordinària de cada matèria el professor titular ha de tenir en compte l’evolució de l’alumne durant el curs seguint els criteris acordats per part del departament didàctic o així com estigui previst a la programació.

Aquesta decisió haurà de ser acordada pels vots a favor de 2/3 parts de l’equip docent que considerin que l’alumne ha assolit els objectius de l’etapa i ha desenvolupat les competències corresponents.

A la convocatòria extraordinària:

  1. L'alumne s'ha presentat a les proves extraordinàries de la matèria o de cada una de les dues matèries. A aquests efectes s'entén que la presentació a les proves comporta la realització fefaent de l'examen, exercici o tasca prevista a la data i hora de la convocatòria. La no realització de l'exercici o tasca, o el lliurament de l'examen sense respostes no es considera presentació.

  2. La qualificació final extraordinària de la matèria o de cada una de les matèries és igual o superior a 3. En el context de l’avaluació contínua, per a la qualificació final extraordinària de cada matèria el professor titular ha de tenir en compte l’evolució de l’alumne durant el curs, l’avaluació de les activitats de recuperació i el resultat de la prova extraordinàriai, seguint els criteris acordats per part del departament didàctic o així com estigui previst a la programació.

Aquesta decisió haurà de ser acordada pels vots a favor de 2/3 parts de l’equip docent que considerin que l’alumne ha assolit els objectius de l’etapa i desenvolupat les competències corresponents.

iResolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 23 de novembre de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2018-2019 (BOIB núm. 150, de 29 de novembre de 2018).

iiReal Decreto 562/2017, de 2 de junio, por el que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE núm. 132, 3 de juny de 2017).

iiiAprovat per la CCP (04/12/2018), ratificat al Claustre (19/12/2018) i aprovat al Consell escolar del centre (19/12/2018)

ivDecret 34/2015, de 15 de maig pel qual s'estableix el currículum de l'Educació Secundària Obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 73, de 16 de maig de 2015), modificat pel Decret 29/2016, de 20 de maig, (BOIB núm. 64, de 21 de maig de 2016).

"Titulació

Mentre l'avaluació final individualitzada no estigui implantada o no tengui efectes acadèmics, el títol de graduat en educació secundària obligatòria s'obté en superar el quart curs. En aquest cas, s'entén que l'alumne ha superat el quart curs si ha aprovat totes les matèries a la convocatòria ordinària de juny, o si a la convocatòria extraordinària de setembre compleix els requisits exigits per presentar-se a la prova d'avaluació final individualitzada que es recullen en l'article 19.2 d'aquest Decret i, a més, compleix els requisits referents als criteris de titulació que el centre ha d'establir en la seva concreció curricular."

De l'article 19

"2. Poden presentar-se a aquesta avaluació els alumnes que hagin obtingut o bé una avaluació positiva en totes les matèries o bé una avaluació negativa en un màxim de dues matèries sempre que no siguin simultàniament matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura. Les matèries amb la mateixa denominació als diferents cursos de l'educació secundària obligatòria es consideren matèries diferents"

v«La Concreció curricular del centre és el document que desenvolupa, completa, adequa i concreta el currículum oficial a cada centre docent, i que forma part del seu Projecte Educatiu. Suposa l'establiment d'un marc comú, acordat pel claustre, que defineixi les línies educatives de cada centre i que doni coherència i continuïtat a les programacions didàctiques que el composen, al llarg de tota l'etapa educativa.» Orientacions per a l'elaboració de la concreció curricular i de les programacions didàctiques DGAOIE (20/11/2009).