Criteris de titulació excepcionals PDF Imprimeix Correu electrònic

En el cas de que un alumne de 4t d'ESO a la convocatòria extraordinària tingui dues matèries no superades que no siguin simultàniament matemàtiques i llengua catalana i literatura o matemàtiques i llengua castellana i literatura, l'equip docent a la sessió d'avaluació extraordinària podrà prendre la decisió de titulació de l'alumne quan concorren simultàniament les següents circumstàncies:

  1.  L'alumne ha lliurat per a la seva avaluació les activitats de recuperació i s'ha presentat a les proves extraordinàries de cada una de les dues matèries. A aquests efectes s'entén que la presentació a les proves comporta la realització fefaent de l'examen, exercici o tasca
    prevista a la data i hora de la convocatòria. La no realització de l'exercici o tasca, o el lliurament de l'examen sense respostes no es considera presentació.
  2. La qualificació final extraordinària de cada una de les matèries és igual o superior a 3. En el context de l’avaluació contínua, per a la qualificació final extraordinària de cada matèria el professor titular ha de tenir en compte l’evolució de l’alumne durant el curs, l’avaluació de les activitats de recuperació i el resultat de la prova extraordinària, seguint els criteris acordats per part del departament didàctic o així com estigui previst a la programació.