Institut Educació Secundària Binissalem
Suspensió de terminis administratius i tancament del servei administratiu del centre PDF Imprimeix Correu electrònic

D'acord amb el que estableix la disposició tercera, referida a la suspensió de terminis administratius, del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19: “1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.”

Això suposa que han quedat suspesos els terminis de totes les convocatòries vigents (inscripció a les proves d'accés al Cicles Formatius, etc.). Els serveis administratius del centre, per aquest motiu, estan tancats. Per tot això, us demanam que us abstengueu d'acudir al centre per fer cap gestió.

En el moment que s'aixequi l'actual estat, sereu informats. Gràcies per la vostra comprensió.

 
Circular 13/03/2020 a les famílies PDF Imprimeix Correu electrònic

INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES DE L'ALUMNAT SOBRE LA SUSPENSIÓ DE LES ACTIVITATS LECTIVES PRESENCIALS

Avui matí (13/03/2020) hem enviat a totes les famílies de l'alumnat del centre aquesta informació a través de l'eina Circulars del Gestib:

Ja deveu saber que el Govern de les Illes Balears ha acordat en el Consell de Govern d'avui matí la suspensió de les activitats lectives presencials als centres docents a partir del proper dilluns 16 de març durant un mínim de 15 dies per tal de contenir la propagació de la pandèmia de SARS-CoV-2 entre la població, especialment entre la de risc (persones majors, asmàtics, afectades d'al·lèrgies i afeccions respiratòries). Aquesta suspensió afecta a la presència física de l'alumnat al centre però no es tracta de cap període de vacances, sinó una mesura excepcional que esperam, amb el vostre reforç des de casa, es pugui traduir per als vostres fills i filles en aprenentatges que reforcin el desenvolupament de les competències social i ciutadana, digital, d'aprendre a aprendre i de la iniciativa i sentit emprenedor.

Des de les aules virtuals de l'eina Classroom de Gsuite del domini @iesbinissalem.net, al què té accés tot l'alumnat, i des dels cursos actius al servidor Moodle del centre http://moodle.iesbinissalem.net el professorat de les distintes matèries continuarà fent un acompanyament del procés formatiu de l'alumnat.

Addicionalment, vos informam que tot l'alumnat del centre té des d'ara mateix accés al Gestib, per la qual cosa podrà també tenir accés al calendari d'activitats, quaderns del professorat, informes de qualificació i altres informacions acadèmiques. Perquè els vostres fills puguin accedir a la plataforma Gestib per a alumnat, des d'un ordinador o amb l'aplicació de Gestib per a dispositius mòbils, el nom d'usuari és l'adreça corporativa completa del domini @iesbinissalem.net de l'alumne. En el primer accés hauran de fer clic a l'enllaç "He oblidat la clau". Això els dirigirà a una finestra en la què hauran d'emplenar uns camps d'identificació (primer llinatge, DNI i data de naixement). Rebran llavors al seu correu de @iesbinissalem.net un enllaç perquè es puguin posar una contrasenya que només coneguin ells i que hauran de fer servir per accedir a aquesta plataforma. Vos convidam que acompanyeu els vostres fills a fer aquest accés si encara no l'han fet.

Mitjançant el Gestib vos anirem informant de les notícies i indicacions que s'esdevinguin en relació a aquest episodi. Esperam que comprengueu que és una situació absolutament nova tant per a l'administració Educativa com per a docents i alumnes, i que la seva resolució dependrà, en darrera instància, del civisme, la responsabilitat i la solidaritat de tots i cada un de nosaltres. Vos instam, doncs, a que parleu del contingut d'aquest missatge amb vostres fills i filles, i que seguiu les instruccions dels canals d'informació autoritzats, en particular del Servei de Salut de les Illes Balears.

 
Informació aturades del transport escolar PDF Imprimeix Correu electrònic

El transport escolar iniciarà les rutes a les 07:30 des de les aturades autoritzades segons la relació següent:

transport escolar 2019 2020

Tot seguint les instruccions del Director General d'Innovació i Comunitat Educativa per al funcionament del transport escolar ordinari i el transport escolar adaptat de 10 de juny de 2019, el centre facilitarà als alumnes usuaris del servei de transport escolar un carnet/document personal i intransferible amb l'especificació de la línia, vehicle, seient i parada al què té dret.

El vehicles assignats a l'IES Binissalem segons la concessió vigent tenen la següent identificació. S'especifiquen les aturades i la seva capacitat:

V119: C. Ermità Mir (Alaró)/ IES Binissalem
Total places: 54 Ocupades: 54
V120: C. Ermità Mir (Alaró)/ IES Binissalem
Total places: 54 Ocupades: 54
V121: Placeta des Pins (Consell)/ c. Alcúdia, 26 (Consell)/ IES Binissalem
Total places: 54 Ocupades: 54
V122: Placeta des Pins (Consell)/ c. Alcúdia, 26 (Consell)/ IES Binissalem
Total places: 54 Ocupades: 54
V123: Placeta des Pins (Consell)/ c. Alcúdia, 26 (Consell)/ IES Binissalem
Total places: 54 Ocupades: 54
V124: C. Ermità Mir (Alaró) / c. Alcúdia, 26 (Consell)/ IES Binissalem.
Total places: 55 Ocupades: 54

Qualsevol incidència relacionada amb el transport escolar cal que sigui informada per escrit als serveis administratius del centre.

 

 
Projecte "Pantalles Addictives" PDF Imprimeix Correu electrònic

El dia 28 de gener a les 19:00 vam celebrar la inauguració de l'exposició del projecte "Pantalles Addictives" amb la participació del Conseller d'Educació, Universitat i Recerca, Martí X. March, el director de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, el Dr. Lluís Ballester, Professor titular d'universitat Pedagogia i Didàctiques Específiques de la UIB i el professorat del centre que l'ha coordinat.

Una de les característiques de l'aprenentatge basat en projectes és que els productes del treball de l'alumne han de tenir impacte a l'entorn i s'han de poder presentar i compartir amb la comunitat. Aquesta exposició que s'ha pogut confeccionar amb el suport econòmic de la Direcció General de Salut Pública i Participació dins del context de la convocatòria de Centres Promotors de la Salut de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, seguirà a partir del mes de febrer una itinerància per centres educatius que l'han sol·licitat amb la finalitat de que serveixi com a punt de partida per iniciar un debat sobre l'ús dels dispositiu mòbil per part dels adolescents.

Aquest material compta amb un suport web que trobareu en aquest enllaç.

pantalles addictives r  
 
Llibres de text curs 2019-2020 PDF Imprimeix Correu electrònic

Llibres de text curs 2019-2020

La relació de llibres de text (4t d'ESO, 1r de batxillerat i 2n de batxillerat) està disponible i actualitzada al Gestib de famílies a Centre>Relació de llibres de text. A petició de les famílies que encara no teniu accés al Gestib, aquesta és la relació a data de 28/06/2019 (format pdf) que apareix al Gestib de famílies o a l'aplicació (Android). La columna "Preu" és orientativa.

4t d'ESO
1r de batxillerat
2n de batxillerat

Els departaments de Llengua Castellana i Literatura, i Llengua Catalana i Literatura estan revisant els llibres de lectura recomanats durant aquest estiu, per això no apareixen en aquesta relació. Informaran a l'alumnat en el moment de començar les classes.

Com a resultat de la implementació del programa TAC, els cursos de 1r a 3r d'ESO no fan servir llibres de text impresos. Qualsevol material que es requereixi (quaderns de treball específics, llicències digitals, altre material) que no hagi estat adquirit en el moment de la matriculació serà informat per part del professorat de les distintes matèries en començar el curs.

 És necessari que les famílies tingueu accés al Gestib per tal de disposar de la informació actualitzada del centre i de les dades acadèmiques del vostre fill o filla. Al sobre de matrícula hi ha la informació per sol·licitar l'accés. Trobareu també la informació en aquesta web.

 
<< Inicia < Anterior 1 2 Següent > Final >>

Pàgina 1 de 2