Educació secundària obligatòria

1r ESO

Matèries comunes

 • Educació Física
 • Geografia i Història
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua estrangera
 • Matemàtiques
 • Biologia i Geologia
 • Música

1 matèria optativa a triar

 • Recursos Digitals I
 • Alemany – 2ªllengua estrangera
 • Cooperació i serveis a la comunitat
 • Igualtat de gènere

1 matèria a triar

 • Atenció Educativa
 • Religió

2n ESO

Matèries comunes

 • Geografia i Història
 • Llengua estrangera
 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Matemàtiques
 • Física i Química
 • Tecnologia i digitalització
 • Educació Física
 • Educació plàstica, visual i audiovisual

1 matèria optativa a triar

 • Cooperació i Serveis a la Comunitat
 • Recursos Digitals I
 • Recursos Digitals II (S’ha d’haver cursat Recursos Digitals I)
 • Segona llengua estrangera – Alemany
 • Cultura Clàssica I
 • Igualtat de Gènere

1 matèria a triar

 • Atenció Educativa
 • Religió

3r ESO

Matèries comunes

 • Educació física
 • Llengua estrangera
 • Geografia i Història
 • Llengua castellana
 • Llengua catalana
 • Matemàtiques
 • Biologia i Geologia
 • Física i Química
 • Tecnologia i Digitalització

1 matèria optativa a triar

 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
 • Música

1 matèria optativa a triar

 • Recursos Digitals
 • Introducció a la Filosofia
 • Alemany – Segona llengua estrangera
 • Cooperació i serveis a la comunitat
 • Educació Plàstica, Visual i Audiovisual
 • Música

1 matèria a triar

 • Atenció Educativa
 • Religió

4t ESO (Un itinerari a triar)

 • Científic : Matemàtiques B + Biologia i geologia + Física i química
 • Humanístic i Social: Matemàtiques A o Matemàtiques B+ Llatí + Economia
 • Artístic: Matemàtiques A + Música + Expressió artística
 • Aplicat: Matemàtiques A + 2 matèries entre: Economia / Tecnologia / Fonaments Orientació Laboral / Expressió artística

Matèries comunes

 • Llengua catalana
 • Llengua castellana
 • Llengua estrangera (Anglès)
 • Geografia i Història
 • Educació Física
 • Educació en valors cívics i ètics

1 matèria optativa a triar

 • Expressió artística
 • Música
 • 2ª llengua estrangera – alemany
 • Digitalització
 • Tecnologia (només itinerari científic)
 • Tecnologia en anglès (només itinerari científic)
 • Biologia i geologia
 • Física i química

1 matèria a triar

 • Atenció Educativa
 • Religió