United for Equality

Aquesta trobada s’emmarca dintre del projecte Erasmus +, cofinançat per la Unió Europea amb el número  2023-1-ES01-KA121-SCH-000117951. El projecte amb títol UNITED FOR EQUALITY tracta sobre “LA IGUALTAT ALS DIFERENTS NIVELLS DE LA SOCIETAT”.

Aquest projecte pretén ser un eix vertebrador a partir del qual s’aniran treballant diferents temes sobre igualtat. D’aquesta manera, durant la primera mobilitat ens centrarem en la desigualtat existent entre homes i dones concretament en els noms del carrers dels pobles i ciutats. A més d’aprofitar també amb la inclusió i igualtat social amb empreses del teixit industrial de les diferents comunitats. 

En el projecte hi treballen conjuntament alumnat de 2 centres, l’IES Binissalem d’Espanya i el Istituto Comprensivo Figino Serenza – CO d’Itàlia.

🌐 🔗 https://bit.ly/u4e

Objectius

Comprendre que les dones i els homes no són éssers donats i inmutables, sinó que són subjectes històrics construïts socialment, és a dir, producte de l’organització de gènere dominant en cada societat i en cada època, i ser conscient que les condicions i situacions vitals són transformables i cal treballar en pro d’una vida més lliure, igualitària i justa. 

Transferir els aprenentatges a la pròpia realitat personal i social, utilitzant un llenguatge correcte i no sexista, mostrant actituds de respecte i igualtat de tracte en la interrelació entre nois i noies, manifestant una actitud crítica i de rebuig davant la discriminació de gènere i valorant la igualtat entre homes i dones. 

Contrastar diverses fonts d’informació, seleccionar les rellevants i analitzar-les críticament des de la perspectiva de gènere, organitzant la informació i argumentant les pròpies idees de forma oral a través de la participació en diàlegs i debats i de forma escrita o gràfica. 

Treballar en equip i participar activament en les activitats proposades per al desenvolupament dels continguts. 

Reconèixer la diversitat de situacions discriminatories cap a les dones, relacionant-les amb variables econòmiques, polítiques i culturals. 

Valorar positivament l’ús de les TIC en condicions d’igualtat per homes i dones com a forma d’augmentar la seva cultura i les seves possibilitats de realització acadèmica i professional en el futur. 

Buscar, sintetitzar i exposar la informació obtinguda a través de fonts i organitzacions per identificar les situacions d’inequalitat entre els sexes i les mesures adoptades o proposades per corregir-les. 

Organitzar la informació i argumentar les pròpies idees de forma oral a través de la participació en diàlegs i debats i de forma escrita o gràfica. 

Ser capaç d’una lectura, interpretació de quadres estadístics, elaboració de gràfics i anàlisi comparatiu sobre la situació d’homes i dones en relació als diferents aspectes estudiats. 

Valorar les mesures, tant institucionals com de grup o individuals, que configuran alternatives per aconseguir la igualtat entre els sexes. 

Contrastar diverses fonts d’informació, seleccionar les rellevants i analitzar-les críticament des de la perspectiva de gènere, organitzant la informació i argumentant les pròpies idees de forma oral a través de la participació en diàlegs i debats i de forma escrita o gràfica. 

Coneixer i valorar el paper de les dones en la cultura, en la ciència i en la història i la seva ocultació en la història transmesa, identificant les principals conquestes del moviment feminista i valorant les seves aportacions per al desenvolupament dels sistemes democràtics.

Analitzar i interpretar críticament la presència o absència d’homes i dones en les diferents fonts d’informació. 

Reflexionar sobre la importància d’un ús del llenguatge que no invisibilitzi la presència de la dona. 

Utilitzar l’anglès com a llengua vehicular i d’unió entre parlants procedents de diferents indrets d’Europa. 

Promoure el multilingüisme com a pilar fonamental de tot projecte europeu i símbol d’unitat en front de la diversitat lingüística dins el territori europeu. És evident que ser capaç de comunicar-se en una o més llengües estrangeres obrirà les portes al mercat laboral dels europeus del futur. 

Competències clau treballares dins els projectes Erasmus+ 

Competència social i ciutadana

Consciència d’expressions culturals 

Competència digital 

Competència d’aprendre a aprendre 

Competència matemàtica i científica

Competència lingüística

Metodologia

El projecte es durà a terme a distància i de manera prensecial gràcies a les dues mobilitats programades. 

Es pontenciarà en tot moment el treball cooperatiu en grups heterogènis i mixts i s’inclourà també la gamificació, l’aprenentatge competecial i l’aprentatge basat en projectes.

Totes les actvitats realitzades s’inclouran al google sites creat per l’alumnat i a la plataforma eTwinning on també hi tenen accés. 

Es promourà en tot moment l’enfocament comunicatiu de les tasques per tal de fomentar l’ús de la llengua estrangera.